Regulamin pobytu

Zapoznaj się z naszymi zasadami

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.nadmorskaprzystan.pl  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu z Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.
 2. W ramach umowy najmu, Apartamenty Nadmorska Przystań zobowiązują się przygotować Apartament oraz go udostępnić Klientowi w zamian za ustalone wynagrodzenie.

Odpowiedzialność

Niniejszym informujemy, że choć nasza firma dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentów, jak również utrzymania ich standardu, nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Apartamentów, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Ponadto nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Klienta podczas jego pobytu w Apartamencie.

Rezerwacja

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie www.nadmorskaprzystan.pl
 4. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:
  1. on-line, poprzez stronę internetową www.nadmorskaprzystan.pl
  2. drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: kontakt@nadmorskaprzystan.pl)
  3. telefonicznie, pod numerem +48 500092246
 5. Rezerwacja Apartamentu wymaga:
  1. Złożenia rezerwacji wybranego apartamentu w panelu rezerwacyjnym, umieszczonym na stronie internetowej www.nadmorskaprzystan.pl w zakładce REZERWACJA.
  2. Uiszczenia przedpłaty w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio poprzez panel rezerwacyjny lub przelewem na wskazane w formularzu konto bankowe.
 6. W przypadku wyboru opcji samodzielnego przelewu Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja uzyskuje status „przyjętej” w momencie zaksięgowania wpłaty na ww. konto bankowe. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od rezerwacji oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.
 7. Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałe 70% wartości rezerwacji gotówką lub przelewem (okazując dowód wpłaty) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w momencie odbioru kluczy do Apartamentu.
 8. Zasady zwrotu wpłaconego zadatku mogą być różne i są określane każdorazowo w momencie dokonywania rezerwacji.
 9. W razie jakichkolwiek problemów z rezerwacją lub płatnością Klient powinien skontaktować się telefonicznie (+48 515702646) lub mailowo (kontakt@nadmorskaprzystan.pl) z Apartamenty Nadmorska Przystań
 10. Apartamenty Nadmorska Przystań zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia osób, które podczas poprzednich pobytów rażąco naruszyły Regulamin.
 11. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

Zmiany w rezerwacji

 • Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Apartamenty Nadmorska Przystań. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów pobytu. Klient informuje telefonicznie (+48 500092246) lub mailowo (kontakt@nadmorskaprzystan.pl) Apartamenty Nadmorska Przystań o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Apartamenty Nadmorska Przystań zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Niewykorzystanie rezerwacji bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu, z przyczyn niezależnych od Apartamenty Nadmorska Przystań, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Apartamenty Nadmorska Przystań

 1. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Nadmorska Przystań jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Apartamenty Nadmorska Przystań. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Nadmorska Przystań mają obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Apartamenty Nadmorska Przystań zastrzegają sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Nadmorska Przystań mają obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 3. Apartamenty Nadmorska Przystań  zastrzegają sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania lub w przypadku stwierdzenia faktu wynajęcia lokalu na cel niezgodny z regulaminem (np. organizacja zabawy zorganizowanej, 18-stych urodzin). W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Apartamenty Nadmorska Przystań  obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.

Zasady pobytu

 1. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia wyjazdu.
 2. Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie (+48 515702646) lub mailowo (kontakt@nadmorskaprzystan.pl) Apartamenty Nadmorska Przystań o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu w celu umówienia godziny odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie (+48 515702646) osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 3. Przekazanie kluczy do Apartamentu odbywa się do godziny 18:00. Przyjazd Klienta poza godzinami pracy recepcji oraz jego zakwaterowanie jest bezpłatny oraz zostanie przeprowadzony przy użyciu skrytki na klucze (tzw. kluczomatu). Klient otrzyma od pracownika recepcji kod do kluczomatu celem odbioru kluczy do apartamentu.
 4. Klucze zostaną wydane w takim przypadku tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty i przesłaniu potwierdzenia drogą mailową.
 5. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 515702646) wszelkich niezgodności lub usterek w ciągu 3 godzin od otrzymania kluczy do apartamentu. Wszelkie zgłoszenia zostaną możliwie szybko usunięte przez pracowników Apartamenty Nadmorska Przystań (max. w ciągu 24h od zgłoszenia). W przypadku terminowego usunięcia niezgodności oraz usterek, Klient nie ma prawa do roszczeń wynikających z tego tytułu.
 6. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 515702646) wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Klienta wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem, zgodnie z wyceną pracowników Apartamenty Nadmorska Przystań.
 7. Zgubienie kluczy, karty parkingowej lub pilota do wjazdu na teren parkingu wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł.
 8. Klient nie posiada prawa do przekazywania kluczy oraz udostępniania apartamentu osobom trzecim.
 9. Gość odpowiada za zabezpieczenie apartamentu w trakcie jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien).
 10. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek urządzeń niestanowiących elementów wyposażenia, zasilanych energią elektryczną lub gazową i mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, w szczególności: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 11. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu. W razie naruszenia tego punktu Apartamenty Nadmorska Przystań ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 12. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 06:00). W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Apartamenty Nadmorska Przystań, osoba reprezentująca Apartamenty Nadmorska Przystań ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 13. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Apartamenty Nadmorska Przystań. Wymeldowania można dokonać w godzinach 08:00-11:00 bez dodatkowych opłat. Wyjazd Klienta po godzinie 11:00 obciążany jest dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Aby ustalić godzinę wyjazdu i zwrotu kluczy należy skontaktować się telefonicznie (+48 515702646) lub mailowo (kontakt@nadmorskaprzyst.pl) dzień przed planowanym wyjazdem. W przypadku wyjazdu przed godziną rozpoczęcia pracy recepcji (przed 08:00) klient wyraża zgodę na jednostronny odbiór apartamentu przez osobę reprezentującą Apartamenty Nadmorska Przystań. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, zniszczeń lub ubytków powstałych z winy Klienta, Klient zobowiązuje się do wyrównania wszelkich strat w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych, po uprzednim otrzymaniu od Apartamentów Nadmorska Przystań protokołu zdawczo-odbiorczego na wskazany w rezerwacji adres e-mail, z wyszczególnionymi pozycjami oraz ich kosztem.
 14. Klient pozostawia Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie – według wyboru Apartamenty Nadmorska Przystań.
 15. Obiekt ma prawo do ustalenia kaucji za pobyt w wysokości do 2500,00 zł w okresie sylwestrowym (tj. dla pobytów między 27 grudnia a 3 stycznia) lub dla każdej innej rezerwacji.
 16. Obiekt nie wyraża zgody na organizowanie pobytów rozrywkowych (urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich) bez uprzedniego otrzymania zgody obiektu. Zachowuje również prawo do pobrania kaucji w wysokości do 2500,00 zł na poczet ewentualnych szkód/zniszczeń. Opłata ta uiszczana jest w momencie odbioru kluczy do apartamentu oraz rozliczana jest na koniec pobytu po uprzednim odbiorze apartamentu od Klienta.

Palenie

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jest ono możliwe jedynie na balkonie bądź tarasie. Za niedostosowanie się do tego przepisu obowiązuje kara w wysokości 300 zł.

Zwierzęta domowe

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych, chyba że Klient uzyska zgodę od obiektu. Wówczas obowiązuje dodatkowa opłata jednorazowa w wysokości 100zł za pobyt zwierzęcia.

Płatności i ceny

 1. Wszystkie ceny usług świadczonych przez Apartamenty Nadmorska Przystań są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Opłata uiszczana przez Klienta zawiera opłaty za media (woda, prąd, ogrzewanie, Internet, telewizja kablowa).
 3. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT za pobyt konieczne jest podanie dokładnych danych przy dokonywaniu rezerwacji lub pracownikowi Apartamenty Nadmorska Przystań w trakcie procesu zameldowania w apartamencie. Po tym terminie wystawienie faktury nie będzie możliwe.

Dane osobowe

Apartamenty Nadmorska Przystań  informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie do biura Apartamenty Nadmorska Przystań, ul. Witkiewicza 10a, 76-270 Przewłoka lub na adres e-mail: kontakt@nadmorskaprzystan.pl
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy.

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartamenty Nadmorska Przystań z siedzibą w Przewłoce, ul. Witkiewicza 10a, 76-270 Przewłoka (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu kontakt@nadmorskaprzystan.pl lub pod numerem +48 515702646
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  2. w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 5. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Wybór prawa

Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby Apartamenty Nadmorska Przystań